عجب دارم اگر تخته به ساحل برود

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود 

                                       و آن چنان پای گرفتست که مشکل برود 

    موج از این بار چنان کشتی طاقت بربود 

                                        که عجب دارم اگر تخته به ساحل برود 


برچسب ها:
زمان: 2018-05-26 02:00:03